poniedziałek, 09 listopad 2020 09:53

Komunikat w sprawie młodocianych pracowników

Na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

- zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

- przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

- funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15f ustawy dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.) - w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej. Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację – to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie, sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.

Przekazując powyższe prosimy o upowszechnienie informacji w środowisku rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. ...."

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. ….”

 

Na stronie MEN – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec - dostępne są:

1) Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2) Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

 

Czytano 388 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 09 listopad 2020 10:06