środa, 19 październik 2016 05:22

Egzamin mistrzowski (warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)

EGZAMIN MISTRZOWSKI

Egzamin mistrzowski jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;

 2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden
z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie,
  w którym zdaje egzamin, a także:

  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących
  w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
  a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 1. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności
  w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego składają dokumenty
w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Św. Anny 9,
/Wydział Kwalifikacji, pokój nr 16, tel. 12 422-77-68/ lub za pośrednictwem Cechów.

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu(druk do egz. mistrz. do pobrania) !!!

 1. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej ( min. szkoła zawodowa)

 1. Świadectwo czeladnicze lub inne równorzędne.

 1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu

(np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, świadectwa pracy, zaświadczenie
od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie kandydata)

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty, (opłatę za egzamin można dokonać w kasie Izby lub na konto Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Nr rachunku bankowego:

Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263

Uwaga!

Przy składaniu dokumentów w Izbie lub w Cechu należy przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

STRUKTURA EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 1. ETAP PRAKTYCZNY

  • polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne.

  • przeprowadzany jest w wytypowanych zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

  • czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

 1. ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Część pisemna ( testy)

  • Polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa z kalkulacją,

 2. dokumentacja działalności gospodarczej,

 3. rysunek zawodowy,

 4. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,

 6. podstawowe przepisy prawa pracy,

 7. podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,

 8. podstawy psychologii i pedagogiki,

 9. metodyka nauczania.

  • Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż
   45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna

 • Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

  1. technologia,

  2. maszynoznawstwo,

  3. materiałoznawstwo.

   • Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy ( należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

Czytano 112529 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 20 lipiec 2018 06:18