wtorek, 18 październik 2016 17:00

Egzamin czeladniczy (warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)

EGZAMIN CZELADNICZY

Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:
1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2017r., pozycja 89 z późn. zm.), którego § 5 brzmi:

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemiślnika;
2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają dokumenty w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, ul. Św. Anny 9, Wydział Kwalifikacji, pokój nr 16, tel. 12 422-77-68 lub za pośrednictwem Cechów.

Uczniowie III klasy szkoły branżowej I stopnia (pracownicy młodociani) ubiegający się o przystąpienie do egzaminu czeladniczego składają następujące dokumenty:

1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu);
4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu;
5. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.

Uczniowie w formach pozaszkolnych (młodociani pracownicy):
1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy: Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu;
4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu);
5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu;
6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych.
Kandydaci z wolnego naboru:
1. Fotografia ( aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny);
2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie Nr 60 1240 2294 1111 0000 3709 2263;
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu;
4. Świadectwo ukończenia szkoły;
5. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
6. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin;
7. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych;
8. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r, Dz.U. Nr 197 z p.zm. – pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników opłaca koszty egzaminu czeladniczego zdawanego przez ucznia w pierwszym wyznaczonym terminie.

Uwaga! Przy składaniu dokumentów w Izbie lub w Cechu należy przedłożyć oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.

 

STRUKTURA EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego:

ETAP PRAKTYCZNY polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań sprawdzających umiejętności praktyczne:
przeprowadzany jest on w wytypowanych warsztatach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.
czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
ETAP TEORETYCZNY – składa się z części pisemnej i z części ustnej:
Część pisemna (testy) polega na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi z zakresu następujących tematów:
  • rachunkowość zawodowa;
  • dokumentacja działalności gospodarczej;
  • rysunek zawodowy;
  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
  • podstawowe zasady ochrony środowiska;
  • podstawowe przepisy prawa pracy;
  • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania części pisemnej egzaminu teoretycznego nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • technologia;
  • maszynoznawstwo;
  • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej egzaminu teoretycznego nie może być dłuższy niż 30 minut.

 

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytano 75684 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 23 grudzień 2021 09:19