piątek, 14 październik 2016 11:05

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Remont budowlano- konserwatorski elewacji frontowych budynku
przy ul. Św. Anny 9 w Krakowie
Nazwa i adres Zamawiającego:
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  31-008 Kraków ul. Św. Anny 9

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Beneficjenta dla którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z czym wybór wykonawcy zadania zostanie dokonany z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z regułami określonymi  w wytycznych w sprawie wyboru wykonawcy stanowiącymi załącznik do umowy o dotacje ze środków NFRZK .
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest remont budowlano- konserwatorski elewacji frontowych budynku przy ul. św. Anny 9 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
Projekt budowlany remontu elewacji opracowany przez arch. Bognę Gostyńską
Program prac konserwatorskich opracowany przez mgr Małgorzatę Mrzygłód Tomasik
Przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SWIZ)
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniami:
Pozwolenie na budowę –Decyzja nr 892/2015 z dnia 17 .04.2015 r
Postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr OZKr.5142.1153.2014 MFO z dnia 03.02.2015 r.

 Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 30.10.2015r.
Dokumentacja przetargowa:
Dokumentacja przetargowa dostępna jest w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 -15.00

 Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15.00.
Zamawiający będzie badał tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.06.2015 do godz.14.00
Decydujące znaczenie dla oceny powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06,2015 o godz. 10.00

 

Osoba upoważniona do kontaktów oraz sposób uzyskania dokumentacji:
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami  i wydawaniem dokumentacji jest:
Pani Anna Adamczyk  Tel. 607 138  678,  (12) 421 06 46

 Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Czytano 2844 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 08 listopad 2016 10:06