czwartek, 06 październik 2016 12:04

Kwalifikacje i Oświata

Wydział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie:

 • organizuje i przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
 • udziela informacji na temat szkolenia zawodowego uczniów

Informacja w sprawie wystawiania faktur:

Od 1 stycznia 2020 roku po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów nie będzie możliwości wystawienia faktury w późniejszym terminie.

Informujemy, że kasa fiskalna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie ma możliwości technicznych umieszczania numeru NIP na paragonie i z tego powodu bezwzględnie należy zgłaszać chęć otrzymania faktury w momencie dokonywania wpłaty gotówką do kasy lub płatności przelewem. W tytule przelewu należy umieścić numer NIP oraz imię i nazwisko kandydata i jakiego egzaminu/kursu dotyczy.

Przykład: Jan Nowak egzamin czeladniczy NIP 111-11-11-111

Wystawianie faktur na osoby fizyczne nie ulega zmianie.

Przypominamy, że obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie kosztów egzaminu w pierwszym terminie (par. 11 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania). Jednocześnie informujemy, że MIRiP nie przyjmuje cząstkowych opłat za egzaminy - ostatni pracodawca ma obowiązek opłacić egzamin w całości.

Przed dokonaniem zapłaty należy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty do egzaminu.

Brak numeru NIP czy dokonania zapłaty przez ucznia zamiast przedsiębiorcy, będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na przedsiębiorcę.

 Informacja w sprawie organizowania egzaminów czeladniczych dla uczniów klas III szkoły branżowej I stopnia:

Od 2022 r. uległy zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 12.06.2023 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 12 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, czyli do 28 lutego 2023 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Takie rozwiązanie ma na celu mobilizowanie uczniów i spowodowanie przystąpieniem do egzaminu czeladniczego.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami, będą wydawane z datą 31 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe  w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Oświadczenie dotyczące przyznawania i wypłacania dofinansowania
pobierz...
Zasady przyjmowania uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych czytaj...
Egzamin czeladniczy 
(warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)
czytaj...
Egzamin mistrzowski 
(warunki dopuszczenia,wymagane dokumenty, struktura egzaminu)
czytaj...
Kursy przygotowawcze do egzaminów czeladniczych czytaj...
Informacje o kształceniu - na stronach Związku Rzemiosła Polskiego
(akty prawne, szkolenie uczniów)
czytaj...
Wykaz standardów będących podstawą do przeprowadzenia egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 106 zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemisosła - na stronach Związku Rzemiosła Polskiego czytaj...
Wykaz zawodów, dla których zostały powołane KOMISJE EGZAMINACYJNE czeladniczo-mistrzowskie działające przy MIRiP na okres 2018-2023 czytaj...
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (uczniowie III klas Szkół Branżowych I Stopnia)
pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (uczniowie w formach pozaszkolnych i kandydaci z wolnego naboru)
pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego pobierz plik
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego (czeladniczego i mistrzowskiego) pobierz plik
Wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wydanych przez Izby Rzemieślnicze

pobierz plik

Podanie o skrócenie/ przedłużenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierz plik

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego/ dyplomu mistrzowskiego

pobierz plik
Warunki uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pobierz plik
Wniosek o wydanie ozdobnego Dyplomu Czeladniczego i Mistrzowskiego pobierz plik
Legalizacje świadect czel. i dyplomów mistrzowskich czytaj...
Suplement Europass (informacja) czytaj...
 Opłaty egzaminacyjne i manipulacyjne pobierz plik

 

Kontakt:
Wydział Kwalifikacji i Oświaty Zawodowej Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków
pokój nr 16 (I piętro)
tel.: +48 12 422 77 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
godziny przyjęć: od poniedziałku do piatku od 8:00 do 16:00

czwartek, 06 październik 2016 12:03

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków tel: 12 422 77 68


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia zaprasza uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w 29 zawodach. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass.
Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie.
Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych, istnieje również możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
Najzdolniejsi uczniowie Szkoły  mogą otrzymać stypendium.
Uczniowie spoza Krakowa mogą mieszkać w internacie lub otrzymać zwrot kosztów dojazdu do Szkoły.

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.


Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

 

 • ŚLUSARZ
 • OPTYK-MECHANIK
 • ZŁOTNIK – JUBILER
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • BLACHARZ SAMOCHODOWY
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • BETONIARZ – ZBROJARZ
 • ELEKTROMECHANIK
 • MURARZ –TYNKARZ
 • ELEKTRYK
 • CUKIERNIK
 • LAKIERNIK
 • STOLARZ
 • TAPICER
 • OBUWNIK
 • KRAWIEC
 • PIEKARZ
 • WĘDLINIARZ
 • KALETNIK
 • KUŚNIERZ
 • FRYZJER
 • CIEŚLA
 • BLACHARZ
 • DEKARZ
 • KAMIENIARZ
 • KOWAL
 • KOMINIARZ

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 

 • wynagrodzenia
 • ubezpieczenia społecznego
 • urlopu
 • bezpłatnej opieki lekarskiej
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO KLASY PIERWSZEJ RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

 1. Do zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Od kandydatów do szkoły zawodowej wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 3. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną. (tutaj warto dodać link do strony z rekrutacją elektroniczną)
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

 

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

Więcej informacji:
Sekretariat Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, tel: 12 421-38-44
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków, tel: 12 422-77-68