czwartek, 14 maj 2020 16:13

Uwagi MIRiP w Krakowie dot. egzaminów

Cechy Rzemieślnicze zrzeszone w MIRiP
Szanowni Państwo !

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. odbyła się wideokonferencja Związku Rzemiosła Polskiego  jako konsultacja  z izbami rzemieślniczymi poświęcona problematyce przygotowań  do organizacji w tym roku egzaminów  czeladniczych i mistrzowskich z uwzględnieniem dodatkowych uwarunkowań sanitarnych i organizacyjnych. Izby biorące udział w wideokonferencji zgłaszały swoje uwagi i wnioski w tej sprawie.


 
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przedstawia swoje stanowisko, które zostało skierowane do Związku Rzemiosła Polskiego:
 
1/ Dostosowanie się do zasad które zostaną wydane przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie warunków organizacji egzaminów m.in. egzaminów ośmioklasisty, maturalnych, kwalifikacyjnych, a następnie przełożenie to na potrzeby naszych egzaminów czeladniczych  i mistrzowskich ( dostosowanie odległości, wymaganych środków ochrony osobistej, dezynfekcje sal, mierzenie temperatury itp., zgłaszanie się na egzamin bez osób towarzyszących...itp)
 
Dobrym pomysłem jest sporządzenie specjalnego regulaminu egzaminów ( na ten szczególny okres) – tak jak wspominano na wczorajszej wideokonferencji oraz przekazanie każdemu ze zdających np. razem z wysłanym zawiadomieniem o egzaminie.
 
2/ Nie zmienianie wysokości opłat. Izby Rzemieślnicze w tym roku będą zmuszone do poniesienia dodatkowych kosztów, aby egzaminy mogły zostać przeprowadzone w bezpieczny sposób.
 
3/ Nie rezygnowanie z egzaminu praktycznego ( tym się różnimy od OKE –że nasi  uczniowie- pracownicy młodociani  pokazują co potrafią wykonać, a nie tylko opisać lub opowiedzieć), natomiast należy maksymalnie skrócić czas egzaminu praktycznego( zadania krótkie, umożliwiające zweryfikowanie umiejętności praktycznych i ocenienie). Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem minimalny czas to 120 min. W większości zawodów może być wystarczający do wykonania zadań na egzaminie praktycznym.
 
4/ Ograniczenie nadzoru podczas egzaminu praktycznego  (  nie należy całkowicie  rezygnować  z drugiego członka komisji, powinien być wyznaczony przez przewodniczącego – zgodnie
z Rozporządzeniem, tak by w razie sytuacji wątpliwych np. gdy uczeń ma otrzymać ocenę ndst- nie było zarzutu,ze ocena jest nie obiektywna lub stronnicza )..
 
5/ Ograniczenie zadań na części ustnej ( powinny być wytyczne przygotowane przez ZRP – tak by we wszystkich Izbach egzaminy wyglądały w podobny sposób. Należałoby również przygotować zmiany w kryteriach oceniania ( jeżeli będzie po 1 pytaniu z technologii, towaroznawstwa i materiałoznawstwa...a któryś z tych tematów będzie nie zaliczony.... to czy można wyciągnąć średnią
z tych ocen?  ...jako ocenę końcową z części ustnej? ).
 
6/ MIRiP w Krakowie nie jest przygotowana na dzień dzisiejszy do egzaminów w formie on – line  ( brak zaplecza)

Czytano 168 razy