środa, 14 listopad 2018 19:43

Spotkanie konsultacyjne rzemiosła w Jelitkowie

Delegacja Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczyła w konsultacyjach zorganizowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego w ramach kontynuacji przygotowań do prac w ramach Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w dniach 8 – 9 listopada 2018r w Gdańsku Jelitkowie. Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie reprezentowali: prezes Janusz Kowalski i dyrektor Anna Adamczyk.

Spotkanie rozpoczął i powitał uczestników Jan Gogolewski prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Moderatorem spotkania był Tadeusz Szewczyk Członek Zarządu ZRP, przewodniczący Komisji Oświaty i Nadzoru ZRP, prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Spotkanie zostało podzielone na bloki tematyczne:

I blok – dotyczył projektu ustawy o rynku pracy

- fundusz pracy
- propozycji utworzenia Funduszu Podnoszenia Kwalifikacji/Kompetencji

II blok obejmował następujące tematy:

- omówienie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych
- reprezentatywności organizacji pracodawców i związków zawodowych

III blok tematyczny :

- zmiany w prasie oświatowym o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw prowadzenie dialogu ze strona rządową na temat wdrożenia zmian w prawie oświatowym i promocji szkolnictwa zawodowego.

Ekspertami merytorycznymi byli :
Jolanta Kosakowska dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ekspert Zespołu RDS
Andrzej Stępnikowski zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, członek Zespołu RDS ds. prawa pracy
Dariusz Gobis dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych Średnich Przedsiębiorstw, członek Zespołu ds. międzynarodowych
Tomasz Wika dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, członek podzespołu RDS ds. reformy rynku pracy
Magdalena Zabłocka ekspert, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
Józef Jacek Hordejuk, ekspert dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

W dyskusji uczestnicy szkolenia poruszyli głównie tematy: - zmian w prawie oświatowym, podnoszenia jakości egzaminów w rzemiośle, szkoleń członków komisji egzaminacyjnych, funkcjonowania i korzystania z platformy EWR, podwyższenia roli i rangi sekretarza komisji egzaminacyjnej, cen egzaminów organizowanych przez OKE, podwyższenia wynagrodzenia dla uczniów pobierających praktyczną naukę zawodu, intensyfikacji działan marketingowych mających na celu zwiekszenie prestiżu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Przedstawiciele Izb zwrócili uwagę także na na kontynuację działań przewidzianych w pozakonkursowym projekcie współfinansowym ze środkow EFS. Organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła jako jedyna w Polsce posiada narzędzie w postaci Funduszu Oświatowego, który przeznaczany jest na doskonalenia procesów walidacji kwalifikacji w rzemiośle. Fundusz Oświatowy może przyczynić się nie tylko do utrwalania rezultatów projektu, ale także ich rozbudowy w kierunku egzaminu online.

Spotkanie zakończyło się następującymi wnioskami:

1. podjęcie próby zapewnienia upoważnienia dla cechów do reprezentowania pracodawców przed dyrektorami szkół
2. rozszerzyć zakres nadzoru ( kontroli ? ) ZRP, izb rzemieślniczych oraz cechów ( przy jej jednoczesnym wzmocnieniu w duchu otoczenia biznesu)
3. zwiększyć współpracę z doradcami zawodowymi (podjąć starania na rzecz zablokowania a co najmniej ograniczenia procederu szkół - chodzi o zachęcanie uczniów do rezygnacji z nauki zawodu u rzemieślnika ( czyli podchodzenie do egzaminu przed OKE – podobnie zapobiegać sytuacjom, gdy mistrzowie występują z cechów, aby ich uczniowie podchodzili do egzaminu tańszego przez OKE
4. wzmocnienie pozycji sekretarzy jako członków komisji egzaminacyjnych ( i rangi komisji), stworzyć wzorcowy regulamin prac komisji egzaminacyjnych Izb na wzór „ zasady egzaminatora przed OKE”
5. potrzeba szerszej promocji rzemieślniczego przygotowania zawodowego
6. badanie losów absolwentów rzemieślniczego przygotowania zawodowego
7. wzmocnienie kadr Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP.

Czytano 674 razy