czwartek, 05 listopad 2020 13:39

Aktualne informacje z ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl<http://www.zus.pl> opublikowaliśmy ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

piątek, 30 październik 2020 13:36

Rada Dialogu Społecznego online

Nawet na chwilę nie zaprzestają działania przedstawiciele rzemiosła w Radzie Dialogu Społecznego. Większość posiedzeń plenarnych odbywa się online, ale zarówno prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, który jest wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, jak i Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczą we wszystkich telekonferencjach i z całą konsekwencją przedstawiają problemy naszego środowiska. Ostatnie posiedzenie odbyło się w czwartek, 29 października. Tematy zaprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego prezentujemy w PDF.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości objęła patronatem konferencję „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu”, której organizatorami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Rzeczpospolita - ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny.
Wydarzenie zaplanowane jest na 4.11.2020 w formule online.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) -  zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego  zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne  

Ze względów na obostrzenie dotyczące zakazu wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności – Związek Rzemiosła Polskiego zaleca Izbom Rzemieślniczym  rozważenie zawieszenia w okresie najbliższych 2 tygodni  organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

poniedziałek, 05 październik 2020 10:51

Bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy (dostępnej po kliknięciu TUTAJ) znajduje się szczegółowa infiormacja na temat bezzwrotnej pożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy wsparcia. Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępnej po kliknięciu TUTAJ)

niedziela, 04 październik 2020 09:47

Kiermasz Pogranicza Kultur na Małym Rynku

Dyrektor Anna Adamczyk reprezentowała Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w otwarciu kiermaszu Pogranicza Kultur organizowanego przez Imago Centrum Sztuki Ludowej na Małym Rynku,

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

poniedziałek, 28 wrzesień 2020 11:23

30-lecie firmy optycznej Anny Pisarskiej

Firma optyczna Anny Pisarskiej mieszcząca się na osiedlu Handlowym 7 w Nowej Hucie świętuje 30-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się mała uroczystość, tym bardziej, że niedawno firma została gruntownie wyremontowana. Z gratulacjami dla Anny Pisarskiej przybyli przedstawiciele Krajowej Izby Optycznej, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Małopolskiego Cechu Optyków.

Grzegorz Mielnicki, wiceprezes Krajowej Izby Optycznej a zarazem wiceprezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przekazał Annie Pisarskiej listy gratulacyjne od Zarządów obu instytucji. Ze specjalnym pismem przybyli również prezes Małopolskiego Cechu Optyków Marian Wójcik i dyrektor Cechu Wojciech Moszyński.

Obejrzyjcie filmik z sobotniej uroczystości otwarcia Jarmarku na św. Michała i wręczenia Szabel Kilińskiego Janowi Baltazie, Romanowi Koszykowi i Wiesławowi Jopkowi.

https://youtu.be/wA4U8E8RyrM

W Dzienniku Polskim red.Jolanta Białek pisze o sobotniej uroczystości wreczenia szabli Jana Kilińskiego dla starszego wielickiego Cechu Romana Koszyka.

 

https://dziennikpolski24.pl/wieliczka-szabla-kilinskiego-dla-romana-koszyka-to-najwyzsze-odznaczenie-w-polskim-rzemiosle/ar/c1-15188364

Strona 3 z 50