Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego skierował do Rządu szereg propozycji i rozwiązań, które mogą pomóc rzemieślnikom w tym trudnym okresie epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

poniedziałek, 09 listopad 2020 17:52

Apel Rady Przedsiębiorczości

Prezes Janusz Kowalski wraz z członkiem Zarządu Izby Andrzejem Dębowskim uczestniczyli dziś w konferencji prasowej on-line jaka odbyła się z inicjatywy Rady Przedsiębiorczości z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

poniedziałek, 09 listopad 2020 09:53

Komunikat w sprawie młodocianych pracowników

Na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

- zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

- przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

- funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15f ustawy dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.) - w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej. Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację – to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie, sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.

Przekazując powyższe prosimy o upowszechnienie informacji w środowisku rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. ...."

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. ….”

 

Na stronie MEN – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec - dostępne są:

1) Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2) Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

 

czwartek, 05 listopad 2020 13:59

Mój pierwszy biznes

 
Zbliża się finał konkursu "Mój pierwszy biznes". Prezes Janusz Kowalski z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest członkiem Kapituły Konkursu. Wczoraj zagłosował na dwa projekty. Rozstrzygniecie konkursu niebawem.
czwartek, 05 listopad 2020 13:39

Aktualne informacje z ZUS

Na stronie internetowej www.zus.pl<http://www.zus.pl> opublikowaliśmy ważne informacje na temat dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

Młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

piątek, 30 październik 2020 13:36

Rada Dialogu Społecznego online

Nawet na chwilę nie zaprzestają działania przedstawiciele rzemiosła w Radzie Dialogu Społecznego. Większość posiedzeń plenarnych odbywa się online, ale zarówno prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, który jest wiceprzewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, jak i Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczą we wszystkich telekonferencjach i z całą konsekwencją przedstawiają problemy naszego środowiska. Ostatnie posiedzenie odbyło się w czwartek, 29 października. Tematy zaprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego prezentujemy w PDF.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości objęła patronatem konferencję „Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu”, której organizatorami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Rzeczpospolita - ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny.
Wydarzenie zaplanowane jest na 4.11.2020 w formule online.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle (dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze) przed 01.10.2020r. zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) mogą zwrócić się do Izby z wnioskiem o przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o kwalifikacjach zawodowych. Wniosek o przekazanie w/w informacji składa się do Izby/Izb, w których zostały odpowiednio zdane egzaminy czeladnicze lub/i mistrzowskie. Osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wpisów proszone są o przesłanie pocztą lub złożenie osobiście poniższego wniosku.

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych: dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w wyszukiwarce CEiDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego – Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że należy spodziewać się decyzji związanych z ograniczeniami w  realizacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, także w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Ograniczenia obejmą  okres  od  soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Młodociani  pracownicy i uczniowie szkół branżowych I stopnia (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) -  zgodnie z art. 15f  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374  ze zm.) będą zwolnieni obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że od poniedziałku młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą korzystali z 2-tygodniowego  zawieszenia w realizacji programu praktycznej nauki zawodu.

Decyzje znajdą się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – komunikat MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne  

Ze względów na obostrzenie dotyczące zakazu wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności – Związek Rzemiosła Polskiego zaleca Izbom Rzemieślniczym  rozważenie zawieszenia w okresie najbliższych 2 tygodni  organizacji egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

 

poniedziałek, 05 październik 2020 10:51

Bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy (dostępnej po kliknięciu TUTAJ) znajduje się szczegółowa infiormacja na temat bezzwrotnej pożyczki dla przedsiębiorców, którzy nie skorzystali jeszcze z tej formy wsparcia. Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępnej po kliknięciu TUTAJ)

niedziela, 04 październik 2020 09:47

Kiermasz Pogranicza Kultur na Małym Rynku

Dyrektor Anna Adamczyk reprezentowała Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w otwarciu kiermaszu Pogranicza Kultur organizowanego przez Imago Centrum Sztuki Ludowej na Małym Rynku,

Strona 12 z 59