Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego. Przewodniczacy RDS, wicepremier Jarosław Gowin zaproponował powiększenie programu spotkania o  debatę dotyczącą sytuacji gospodarczej kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19 – informacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – dyskusja. W posiedzeniu uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki.

czwartek, 19 listopad 2020 20:13

O gospodarce w Dzienniku Polskim

W  Dzienniku Polskim (19.11.2020) red. Zbigniew Bartuś relacjonuje przebieg XIV Forum Przedsiębiorców. Przypomnijmy, że gościem Forum był wicepremier Jarosław Gowin. Wśród wielu wypowiedzi przedsiębiorców jest również opinia Janusza Kowalskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, uczestniczył w dniu 18 listopada 2020 r. w posiedzeniu Komisji Skarg Rady Ochrony Pracy.

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest wiceprezesem Związku Rzemiosła Polskiego. Związek Rzemiosła Polskiego delegował go do członkostwa w Rządzie Ochrony Pracy przy Sejmie RP, która jest organem nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. W dniu 17 listopada odbyło się ważne posiedzenie Rady (one-line), w którym uczestniczył Janusz Kowalski.

Obejrzyjcie film na naszym Youtube z wystąpieniami prezesa Janusza Kowalskiego na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego oraz podczas XIV Forum Przedsiębiorców.

https://youtu.be/0GbD33A2joU

poniedziałek, 16 listopad 2020 18:38

Konferencje one-line w poniedziałęk 16 listopada

Poniedziałek, 16 listopada 2020 roku był bardzo pracowitym dniem dla prezesa Janusza Kowalskiego i członka Zarządu Andrzeja Dębowskiego, którzy reprezentowali Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w kilku ważnych konferencjach one-line. Rano rozpoczęło się XIV Forum Przedsiębiorców, którego gościem był wicepremier Jarosław Gowin. Głos w Loży Komentatorów zabrał Janusz Kowalski. Przed południem odbyło się również posiedzenie jednej z komisji w Radzie Dialogu Społecznego. O szkolnictwie zawodowym i jego specyfice mówił Janusz Kowalski.  Tuż po południu konferencja Rady Ochrony Pracy.

czwartek, 12 listopad 2020 20:28

Kondolencje dla Adama Cichowskiego

Zmarł Zdzisław Cichowski, mistrz cukierniczy, długoletni członek Cechu Rzemiosł Spożywczych, członek Komisji Egzaminacyjnej cukierników przy Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jego synowi i całej rodzinie składamy kondolencje.

czwartek, 12 listopad 2020 20:24

Kondolencje dla Romana Koszyka

Prezes Janusz Kowalski i cała społeczność Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości skłądają kondolencję Romanowi Koszykowi z powodu śmierci Matki.

Z uwagi na dramatyczną sytuacją epidemiczną w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego skierował do Rządu szereg propozycji i rozwiązań, które mogą pomóc rzemieślnikom w tym trudnym okresie epidemii. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

poniedziałek, 09 listopad 2020 17:52

Apel Rady Przedsiębiorczości

Prezes Janusz Kowalski wraz z członkiem Zarządu Izby Andrzejem Dębowskim uczestniczyli dziś w konferencji prasowej on-line jaka odbyła się z inicjatywy Rady Przedsiębiorczości z wicepremierem Jarosławem Gowinem.

poniedziałek, 09 listopad 2020 09:53

Komunikat w sprawie młodocianych pracowników

Na stronie MEN ukazał się komunikat dotyczący:

- zawieszenia od poniedziałku, 9 listopada br. realizacji zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

- przedłużenia do 29 listopada br. okresu zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych)

- funkcjonowania bez zmian przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 15f ustawy dnia 2marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842.) - w okresie obowiązywania ustawowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – do decyzji pracodawcy należy kwestia wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia w kwocie ustalonej w umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, czy w kwocie zmniejszonej. Zgodnie z zapisem w ustawie jeśli pracodawca wypłaci młodocianemu wynagrodzenie i ma podpisaną umowę o refundację – to otrzyma refundację wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonym w tej umowie.

Informujemy też, że wobec nieostrego zapisu w spec ustawie, sprawa była konsultowana z resortem pracy, które potwierdziło, że pracodawca może, ale nie jest prawnie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. Oczywiście takie podejście dotyczy wyłącznie okresu na który ustalane są w/w wyjątkowe regulacje.

Przekazując powyższe prosimy o upowszechnienie informacji w środowisku rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

WYCIĄG Z USTAWY

„ Art.15f.1.W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.30b ustawy z dnia 14 rudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. ...."

2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa wart.12ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z2020r. poz.1409), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust.1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. ….”

 

Na stronie MEN – link: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec - dostępne są:

1) Pełna treść komunikatu oraz pytania i odpowiedzi w związku z nowymi decyzjami

2) Przygotowany do podpisu tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( rozporządzenie w trybie nadzwyczajnym, bez konsultacji, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

 

czwartek, 05 listopad 2020 13:59

Mój pierwszy biznes

 
Zbliża się finał konkursu "Mój pierwszy biznes". Prezes Janusz Kowalski z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest członkiem Kapituły Konkursu. Wczoraj zagłosował na dwa projekty. Rozstrzygniecie konkursu niebawem.
Strona 2 z 50